Brak parkingów mieszkańcy zgłaszają jako ważny problem [Rozmowa]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Z radnym miejskim Krzysztofem Sułowskim rozmawiamy o programie budowy parkingów lokalnych.

Do końca maja można zgłaszać wnioski w ramach programu budowy parkingów lokalnych. Na czym polega ten program i jakie warunki muszą być spełnione?

Krzysztof Sułowski, radny miasta Krakowa: Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o mniejsze, osiedlowe parkingi. Przygotowując ten program brałem pod uwagę dwa doświadczenia. Pierwsze było związane z programem lokalnych inicjatyw inwestycyjnych, który funkcjonował zwłaszcza w latach 90., czyli zaraz po odrodzeniu samorządu terytorialnego. Dzięki niemu nastąpiła znacząca poprawa infrastruktury, zwłaszcza w rejonie osiedli peryferyjnych, powstało wiele dróg, chodników, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. I ten program opierał się właśnie na takiej lokalnej oddolnej inicjatywie – to sami mieszkańcy się organizowali, tworzyli komitet budowy jakiegoś chodnika, ulicy czy sieci na danym osiedlu, wnosili pewien wkład – także finansowy – a później miasto niejako tę inicjatywę przejmowało, dofinansowało i realizowało. Drugie moje doświadczenie, które wpłynęło na podjęcie tego tematu to fakt, że przez kilka kadencji byłem przewodniczącym dzielnicy XI. Mieszkańcy bardzo często przychodzili z problemem braku wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

Kto może wystąpić z wnioskiem o budowę nowych miejsc parkingowych?

Z wnioskami mogą występować sami mieszkańcy, w liczbie co najmniej pięciu osób. Mogą też zorganizować się w formie stowarzyszenia czy fundacji i wnioskować jako organizacja pozarządowa. Wnioski mogą składać również spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także mieszkańcy funkcjonujący jako przedsiębiorcy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w świetle badań wśród mieszkańców Krakowa przeprowadzonych na zlecenie urzędu miasta wynika, że deficyt miejsc parkingowych został wskazany jako jeden z dwóch głównych problemów. Jako najważniejszy mieszkańcy wskazali korki, a jako drugi właśnie brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

Budowa w ramach programu różni się od standardowej miejskiej inwestycji. Jak w tym przypadku ma wyglądać kwestia wkładu, jaki wnosi wnioskodawca?

Wnioskodawcy muszą wnieść wkład własny na poziomie 20 procent. Mogą nim być środki finansowe bądź nieruchomość czy też część jakiejś nieruchomości. Jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, zostało dopuszczone, że może to być działka czy też część działki znajdującej się w użytkowaniu wieczystym. Natomiast głównym elementem tego programu jest znaczące dofinansowanie ze strony miasta, w wysokości 80 procent. Warto wspomnieć, że w przypadku spółdzielni i wspólnot wniesienie wkładu wymaga zgody walnego zebrania. Takie zebrania bardzo często odbywają się w czerwcu, czyli już po okresie składania wniosków. Dlatego miasto dopuszcza na tym etapie składanie wniosków z listem intencyjnym podpisanym przez zarząd, w którym deklarują chęć wzięcia udziału w programie, ale z zastrzeżeniem że sprawa zostanie przedłożona na walnym zebraniu i to ono decyduje już o zgodzie na wniesienie takiego wkładu.

Jakie reguły ograniczają wnioskodawców?

Parkingi mogą być tworzone na terenach miejskich bądź też Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie danej jednostki miejskiej. Inicjatywa musi spełniać trzy główne kryteria: musi być zgodna z planem miejscowym, nie może się wiązać z wycinką drzew i musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez właściwą radę dzielnicy. To jest w świetle mojej wiedzy jedyna procedura realizowana przez miasto, w ramach której opinia dzielnicy ma charakter wiążący.

Do końca maja trwa nabór wniosków. Co dzieje się dalej?

Po zakończeniu naboru wniosków, Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma miesiąc na przeprowadzenie weryfikacji formalnej i później do końca listopada jest przewidziany czas na opracowanie koncepcji. Później pozostaje kwestia zawierania umowy między wnioskodawcą a miastem. Warto zaznaczyć, że projekty mogą być realizowane w trybie jednorocznym lub kilkuletnim.

A jak wygląda kwestia finansowania? Na co są zapewnione środki w tym roku i na ile to wystarczy?

W budżecie jest przeznaczone na ten cel 1,6 mln zł. Wiele będzie zależało od tego, ile wniosków wpłynie. W ramach pierwszego naboru wpłynęło kilkanaście wniosków, składanych głównie przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Skoro trzeba najpierw przeprowadzić jeszcze pewną weryfikację, później przygotować projekty, to raczej prac w terenie jeszcze się w tym roku nie należy spodziewać?

To będzie zależało od sytuacji, od wielkości danego parkingu i od sprawności działania zarządu dróg. Myślę, że część takich mniejszych parkingów może być zrealizowana w tym roku.

Czy ten program ma już perspektywę realizacji w kolejnych latach?

To jest już obowiązująca procedura miejska i w Wieloletniej Prognozie Finansowej są już zapisane środki na kolejne lata.