Główne klimatyczne zagrożenia Krakowa: nawałnice i upały

fot. LoveKraków.pl

44 miasta, w tym Kraków, biorą udział w przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu. – Miasta są szczególnie narażone na wpływ zmian klimatycznych. Plany mają pomóc uodpornić i przystosować je do zmieniających się warunków – wyjaśnia wiceminister środowiska Paweł Sałek. A Kraków ma się z czym mierzyć, zwłaszcza latem.

Jak informuje resort, celem planu jest przeprowadzenie „analizy podatności każdego z miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń”. W konsekwencji projekt ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. – Będzie również wsparciem dla władz lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne – stwierdza ministerstwo.

Jak to będzie wyglądało w Krakowie?

Wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Łazęcki, który będzie kierował projektem, twierdzi, że jakichkolwiek rezultatów można się spodziewać w czwartym kwartale przyszłego roku. – Plan jest przygotowywany przez konsorcjum wykonawców wyłonione przez  Ministerstwo Środowiska, zespół miejski ma rolę pomocniczą i opiniującą – wyjaśnia urzędnik.

Prace są podzielone na etapy. W pierwszym zostanie wykonana ocena podatności miasta na zmiany klimatu, następnie zostaną przeanalizowane zagrożenia. Kolejne etapy polegać będa na opracowaniu opcji adaptacji, wyborze najlepszej, a następnie na wprowadzeniu jej w życie.

Na razie urzędnicy są na początku drogi, choć już teraz mogą zidentyfikować pewne problemy Krakowa związane z klimatem. – Wstępnie można przypuszczać, że dla Krakowa największe zagrożenia związane są z występowaniem deszczów nawalnych, powodujących powodzie i podtopienia, oraz występowaniem tzw. miejskiej wyspy ciepła i związanych z nią zaburzeń w cyrkulacji powietrza, co bezpośrednio przekłada się na utrzymywanie się złej jakości powietrza – diagnozuje Łazęcki.

–  Kolejne zagrożenia niosą ze sobą długotrwałe fale upałów, negatywnie oddziałujące na zdrowie mieszkańców, szczególnie w przestrzeniach zabudowanych, oraz powodujące susze. To przypuszczenia, ocena będzie przedmiotem pracy specjalistów – dodaje urzędnik.

Będzie gorzej?

Wiele wskazuje na odpowiedź pozytywną. – Według specjalistów intensywność i częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie się nasilać i miasto musi być na to przygotowane mentalnie, organizacyjnie i technicznie – twierdzi Zbigniew Łazęcki.

Jego zdaniem miasto już prowadzi działania, które mają zapobiegać skutkom nawałnic, między innymi poprzez poprawę systemu odwodnienia Krakowa. Po co więc opracowywanie jakichkolwiek dodatkowych planów? – Adaptacja to długotrwały proces, który zostanie uporządkowany i wzmocniony poprzez przyjęcie planu – odpowiada wicedyrektor.

Zdaniem Łazęckiego działania miasta oraz opracowanie planu łączą się ze sobą. – Jako przykład synergii można podać zwiększanie powierzchni terenów zielonych i poprawę warunków przewietrzania miasta – korzystne dla jakości powietrza, łagodzenia skutków upałów. Zwiększanie powierzchni terenów zielonych dodatkowo przyczynia się do większej retencji wód opadowych – uważa wicedyrektor.


comments powered by Disqus