Jutro dwie kluczowe decyzje rady miasta

Sesja Rady Miasta Krakowa fot. Krzysztof Kalinowski

W środę radni Krakowa będą dyskutować i głosować nad przyjęciem absolutorium za zeszły rok oraz wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta miasta.

W pierwszej kolejności radni zajmą się sprawą absolutorium. To sprawozdanie finansowe za ubiegły rok musi być przesłane przez prezydenta radzie do końca maja. Później nad dokumentem pracują radni Komisji Rewizyjnej.

Jak wygląda kondycja finansowa miasta

Wojciech Krzysztonek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówi, że procedura absolutoryjna jest ściśle określona przez ustawę o samorządzie gminnym. – Otrzymujemy szereg dokumentów, m.in. sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe za poprzedni rok wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i biegłego rewidenta. Jako komisja możemy ocenić jedynie zgodność wykonania budżetu z prawem – wyjaśnia.

Oznacza to, że radni sprawdzają, czy prezydent zrealizował to, co zaplanowała rada w zeszłorocznym budżecie. Samorządowcy analizują, dlaczego przeznaczona suma pieniędzy nie została w całości wydana na konkretne zadania inwestycyjne.

– Podczas tegorocznych prac stworzyliśmy listę inwestycji, co do których mieliśmy wątpliwości. Przedstawiciele prezydenta wyjaśnili nam jakie były tego powody. Zazwyczaj padały obiektywne argumenty mówiące o tym, że na czas nie zostały pozyskane zgody administracyjne czy kwoty przetargów zdecydowanie przewyższały zaplanowany budżet i trzeba było zrezygnować z danego zadania – tłumaczy Krzysztonek.

Nadwyżka operacyjna wyniosła blisko 680 mln zł

Andrzej Hawranek, przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa mówi, że w pracach nad dokumentem absolutoryjnym dużą uwagę zwraca się na nadwyżkę operacyjną. To „wskaźnik poziomu bezpieczeństwa miasta”, obliczany jest poprzez odjęcie od dochodów bieżących wydatków bieżących.

– Nadwyżka operacyjna wyniosła w 2021 roku blisko 680 mln złotych i była ona wyższa o ponad 602 mln złotych niż w 2020 roku, co świadczy, że sytuacja finansowa miasta uległa poprawie, choć nigdy nie była zła – podkreśla Andrzej Hawranek.

Wotum zaufania

Drugim dokumentem, którym jutro zajmą się radni Krakowa jest raport o stanie gminy prezentowany do końca maja każdego roku przez magistrackich urzędników. – Raport zawiera te same dane finansowe, jak sprawozdanie w przypadku absolutorium, ale prezentujemy je w innym układzie. Staramy się śledzić w raporcie, jak działania miasta przekładają się na efekty w 15 dziedzinach zarządzania miastem – mówił Piotr Wierzchosławski, zastępca dyrektora Wydziału Strategii, Planowania oraz Monitorowania Inwestycji UMK.

Na podstawie dokumentu radni muszą do końca czerwca każdego roku podjąć decyzję na temat udzielenia wotum zaufania prezydentowi. Jeśli projekt uchwały nie uzyska większości, to automatycznie oznacza to wyrażenie przez radę miasta wotum nieufności. W przypadku nieudzielenia prezydentowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania gospodarza miasta.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni mogą wypowiadać się bez ograniczenia czasowego. W pracach mają prawo uczestniczyć również krakowianie. – Ustawodawca umożliwił mieszkańcom zabranie głosu w sprawie raportu, ale trzeba zebrać 50 podpisów. W przypadku naszej gminy to efekt mrożący, bo przy każdej dyskusji mieszkańcy mogą zabrać głos bez podpisów, a w przypadku tego dokumentu trzeba zebrać ich 50 – tłumaczył Artur Buszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Głosowania nad absolutorium oraz wyrażeniem wotum zaufania będą miały miejsce podczas sesji Rady Miasta Krakowa w środę (29 czerwca 2022 roku) o godz. 16.

News will be here