RIO podważa zasadę trwałości inwestycji z dotacji miejskiej

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Korzystający z miejskich pieniędzy krakowianie muszą przynajmniej przez pięć lat utrzymać daną inwestycję – w tym przypadku instalację do mikroretencjii czy OZE. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że jest to niezgodne z prawem.

10 listopada RIO uznało, że zasada pięciu lat trwałości inwestycji do daty rozliczenia dotacji nie może znajdować się w zapisach umowy. Izba uznała, że jest nie tylko bezprawna, ale również stoi w sprzeczności z zapisami ustawy o finansach publicznych. Zdaniem RIO właśnie w tym (zostały podane konkretne artykuły) akcie prawnym są opisane wszystkie możliwe warunki dotyczące dotacji. Takich o zasadzie pięciu lat RIO nie znalazło.

– Kolegium Izby podkreśla, że istnieje natomiast możliwość wprowadzenia zapisów wprowadzających zabezpieczenie cywilno-prawne w formie kar umownych w umowie zawartej z beneficjentem dotacji – widnieje w uchwale unieważniającej część umowy o rozliczenie dotacji.

Taki sam los spotkał zapis dotyczący dotacji do OZE. W maju tego roku RIO uznało, że samorząd przekroczył kompetencje i unieważnił część dotyczącą zasady mówiącej o tym, że jeśli inwestycja przestanie być używana przed upływem pięciu lat od rozliczenia, beneficjent musi ją zwrócić miastu.

Skarga do sądu

Władze Krakowa nie zgodziły się z taką decyzją. Gotowy jest projekt uchwały skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Miasto argumentuje, że zapisy dotyczące okresu kontrolowania dotowanej inwestycji są oparte na ustawie prawo ochrony środowiska. Dodatkowo art.  221. ust 4. Ustawy o finansach publicznych pozostawia samorządowi określenie tego, przez jaki czas inwestycja będzie kontrolowana.

– Obowiązek zachowania trwałości dotowanego zadania przez okres co najmniej pięć lat dla podmiotu dotowanego pozwala na potwierdzenie wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem – widnieje w uzasadnieniu uchwały o skierowanie skargi do WSA.

Przedmiotem skargi nie zostało natomiast objęte twierdzenie RIO dotyczące innego punktu umowy. Mowa tu o tym zapisie: Niewykorzystanie z winy beneficjenta przyznanej dotacji w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy może stanowić podstawę odmowy uwzględnienia wniosku o udzielenie dotacji w kolejnych latach”. Izba uznała, że jest on niezgodny z prawem, a w szczególności z Konstytucją RP.

O mikroretencji

W Krakowie program ten działa od 2014 roku. Do 2020 roku miasto wydało na dotacje na instalacje zbierania wód opadowych prawie 5,9 mln złotych, co pozwoliło na wykonanie 841 inwestycji. W tym roku na zadanie zostało zarezerwowane 2,6 mln złotych. W ciągu kilku miesięcy mieszkańcy złożyli ponad 370 wniosków, z czego jedynie 112 zostało sfinansowanych. Program powstał po to, by jak najmniej wód opadowych i roztopowych trafiało na ulice bądź do kanalizacji.

comments powered by Disqus