Uchwała krajobrazowa. Wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP

fot. Agata Wnuk/LoveKraków.pl

Wszystkie skargi, jakie trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na miejską uchwałę krajobrazową, są zawieszone. Orzekający czekają na odpowiedź na pytanie prawne, które trafiło do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku.

Do końca 2022 roku do sądu administracyjnego wpłynęło około 10 skarg na uchwałę rady miasta w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”. Potocznie zwaną uchwałą krajobrazową.

Jednak żadna z nich nie może zostać rozpoznana, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne. Sprowadza się ono do tego, czy obowiązek usunięcia urządzeń reklamowych bez zapewnionych podstaw i trybu dochodzenia do odszkodowań jest zgodny z Konstytucją RP i zapisami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1952 roku.

– W okolicznościach rozpoznawanej sprawy powołany przepis budzi bowiem poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP – uzasadnił swoją decyzję NSA. Natomiast sprawa dotyczyła skargi na uchwałę krajobrazową w Opolu.

Sędziowie stwierdzili, że w polskim prawie do tej pory nie obowiązywały przepisy w porównywalny sposób ingerujące w działalność firm z branży reklamowej. Dodatkowo jest on – w zależności od lokalnych przepisów – tak daleko idący, że możliwy jest zakaz posiadania i używania tablic oraz urządzeń reklamowych na terenie gminy z mocą wsteczną. To w żaden sposób nie było do przewidzenia przez „nawet najbardziej starannie działający podmiot prawa działający w tej branży”. Wszystkie argumenty dostepne są TUTAJ.

Co robi Trybunał Konstytucyjny?

Zapytaliśmy TK, na jakim etapie są prace nad odpowiedzią. Anna Wołoszczak, przedstawicielka trybunału odpowiedziała, że pytanie wciąż jest merytorycznie rozpoznawane. – Skład orzekający pracuje nad sprawą od momentu wpłynięcia pytania prawnego – dodaje.

Chcieliśmy się również dowiedzieć, czy została wyznaczona data posiedzenia w tej sprawie.

– Przewodniczący składu orzekającego wyznaczy termin rozprawy albo posiedzenia niejawnego i publicznego ogłoszenia orzeczenia, jeżeli decyzję taką podejmie skład orzekający, który w sposób niezawisły i niezależny od innych organów i podmiotów, w wyniku analizy dokumentów dotyczących sprawy, w tym pisemnych stanowisk uczestników postępowania, dojdzie do wniosku, że zebrany w postępowaniu materiał dowodowy jest wystarczający do wydania orzeczenia – informuje przedstawicielka Trybunału Konstytucyjnego.