WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA S.A. DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKAWodociągi Miasta Krakowa S.A. od wielu lat skutecznie wdrażają programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali. Prowadzona systematycznie modernizacja
i rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej przyczynia się w istotny sposób do rozwoju miasta oraz podniesienia komfortu życia krakowian. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Przeszło stuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągniecie przez Spółkę najwyższych światowych standardów.

PROJEKT „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE – ETAP V”

W ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”, modernizacji i rozbudowie poddano system kanalizacyjny i wodociągowy Krakowa.
W Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów powstał nowy piaskownik i węzeł przeróbki osadu. Zakupiono nowoczesną koparkę i samochody specjalistyczne. Ku końcowi zbliża się również zadanie „Inteligentny system zarządzania siecią”, którego efekt umożliwi monitoring pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, planowanie prac związanych z rozbudową
i projektowaniem, bieżące analizowanie zmieniających się parametrów na sieci wodociągowej oraz prognozowanie możliwych podtopień.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. są jednym z branżowych liderów inwestowania
w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz wykorzystywania dotacji europejskich na ten cel. Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” stanowi konsekwentną kontynuację dotychczasowych działań.

Dzięki podejmowanym przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zadaniom inwestycyjnym krakowianie mogą cieszyć się dzisiaj wysokiej jakości wodą pitną, a jednocześnie mieć pewność, że ścieki trafiające do nowoczesnych krakowskich oczyszczalni spełniają rygorystyczne normy polskie i unijne. Realizacja zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również ponadregionalnym przez ochronę rzeki Wisły, a co za tym idzie, Morza Bałtyckiego.  

ZAKRES PROJEKTU

Umowę na realizację projektu podpisano 28 marca 2017 r. Projekt składał się z 27 kontraktów, w tym: 21 –  na roboty, 4 – na dostawy i 2 kontrakty usługowe.

Jednym z najistotniejszych zadań z zakresu tego projektu był remont trzech nitek syfonu pod Wisłą (każda o długości ok. 277 m). Syfon znajduje się pod korytem rzeki i łączy lewobrzeżną część zlewni kanalizacyjnej Krakowa z oczyszczalnią ścieków Płaszów. Syfon pod Wisłą wraz z kolektorem lewobrzeżnym Wisły należą do kluczowych elementów systemu kanalizacyjnego Krakowa. Oba fragmenty wyremontowano metodami bezwykopowymi. Dzięki temu możliwe było przeprowadzenie modernizacji w centralnych punktach miasta, bez nadmiernej ingerencji w zewnętrzną infrastrukturę.

W ramach projektu zmodernizowana została również oczyszczalnia ścieków Płaszów, czyli największa oczyszczalnia w południowej Polsce. Powstał nowy piaskownik i węzeł przeróbki osadów. Zaowocuje to maksymalizacją produkcji biogazu i optymalizacją procesu oczyszczania ścieków. Wyremontowano ponad 23 km kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Wybudowano ponad 6 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej. Prace prowadzone były również na sieci wodociągowej i obejmowały remont około 5 km magistral, przebudowę prawie 2 km i budowę ponad 3,5 km nowych rurociągów.

Spółka w ramach projektu nabyła 4 specjalistyczne samochody do prowadzenia prac związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i obsługi przepompowni ścieków.

PLANOWANE EFEKTY

W efekcie realizacji piątego etapu projektu dostęp do kanalizacji uzyskało osiedle Piaski Wielkie (ul. Czajna i jej odgałęzienia, ulice: Obronna, Łamana, Rżącka, Przewiewna, Przy Kuźni, Powały z Taczewa, Zyndrama z Maszkowic, ks. Dźwigońskiego), a także ul. Myśliwska i Gumniska. Możliwość podłączenia do kanalizacji zyskało około 380 mieszkańców, którzy dotąd tej możliwości nie mieli.

INWESTYCJE DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKA

Nieustanny rozwój Krakowa – miasta metropolii – stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorstwa wodociągowego. Wodociągi Miasta Krakowa S.A.  nieprzerwanie podejmują ogromny wysiłek inwestycyjny w celu zapewnienia dynamicznego rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz poszerzenia dostępności swoich usług. Wielomilionowe przedsięwzięcia realizowane w szybkim tempie nie byłyby możliwe bez skutecznego aplikowania o środki unijne. Od 2000 roku Spółka pozyskała dotacje w kwocie przekraczającej   pół  miliarda  złotych.

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

www.mapadotacji.gov.pl

comments powered by Disqus