Zarząd Województwa przyjął uchwałę w sprawie zakazu palenia węglem

Kilkanaście minut temu Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały, który określa jakie paliwa są dozwolone do użytku na terenie Krakowa. Możliwe będzie stosowanie gazu ziemnego i oleju opałowego.

Do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej dopuszczone będą: gaz ziemny i pozostałe węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych oraz olej opałowy i olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego. Te rodzaje paliw charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Dokument mówi o tym, iż możliwe jest stosowanie także innych paliw w urządzeniach grzewczych i kominkach, ale tylko takich, których wielkość emisji pyłu z wykorzystywanego urządzenia nie jest wyższa niż 40mg/m3 (pyłu całkowitego, emitowanego z kotła). Dodatkowy warunek to eksploatowanie urządzenia zgodnie z instrukcją producenta i wszelkimi wytycznymi. Warunki te muszą być spełnione łącznie. Oznacza to możliwość stosowania nowoczesnych kotłów i kominków na paliwa stałe. Użytkownik takiego urządzenia będzie musiał posiadać oryginał lub kopię wyników badań wykonanych na zlecenie producenta lub dystrybutora urządzenia przez akredytowane laboratorium. Dokument musi potwierdzać, że dany typ urządzenia posiada emisję pyłów na poziomie poniżej 40 mg/m³.

W walce ze smogiem, władzie województwa liczą na wsparcie miejskich urzędników i radnych. – Realizacja niniejszej uchwały wymaga wsparcia ze strony miasta Krakowa, które posiada kompetencje m.in. w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło, kształtowania polityki przestrzennej, wydawania pozwoleń na budowę, udzielania dotacji mieszkańcom do wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi i udzielania pomocy społecznej – czytamy w dokumencie. Miasto już przygotowuje się do takiego wsparcia. Trwają prace nad programem osłonowym dla osób objętych zakazem palenia węglem. Więcej informacji TUTAJ [link].

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – dla budynków, na które będą wydawane pozwolenia na budowę. Natomiast dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań wyniesie 5 lat – przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2018 roku.

Do końca października potrwają konsultacje społeczne projektu uchwały, a pod koniec listopada ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sejmik województwa.

comments powered by Disqus