Zgłoś źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, posiadającego źródło ciepła o mocy do 1 MW,  jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą sposobu ogrzewania budynku. Głównym celem stworzenia bazy źródeł ciepła jest poprawa jakości powietrza, wsparcie procesu wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa efektywności energetycznej.

Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, a podstawą prawną do realizacji zadania jest  rozdział 5a ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, niezależnie od rodzaju budynku i sposobu ogrzewania.

 

Jeśli jesteś właścicielem istniejącego budynku - masz 12 miesięcy na dokonanie zgłoszenia, licząc od 1 lipca 2021 r., a jeśli posiadasz nową nieruchomość -  czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego)
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać pocztą albo złożyć osobiście w Wydziale ds. Jakości Powietrza, Urzędu Miasta Krakowa pod adresem Rynek Podgórski 1.

Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego zlokalizowanym przy Rynku Podgórskim 1, oraz pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza:  12 616 88 48.

comments powered by Disqus