Rozbiórka na Wesołej. Co mówi wyrok sądu w tej sprawie?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pominięcie stron w postepowaniu odwoławczym związanym z wydaniem pozwolenia na rozbiórkę jednego z budynków na Wesołej, stało się powodem do uchylenia decyzji II instancji.

B.G posiadał udziały w nieruchomości przy ul. Kopernika 19E. 15 marca 2021 roku podarował udziały dwóm swoim krewnym. Wcześniej, bo 5 lutego, prezydent wydał zezwolenie na rozbiórkę obiektu tam stojącego, używanego przez Szpital Uniwersytecki jako garaż i warsztat. Wnioskowała o to Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, której nie udało się go sprzedać albo wydzierżawić z uwagi na brak zainteresowania.

B.G odwołał się od decyzji zezwalającej na rozbiórkę 22 lutego 2021 roku, ale wojewoda małopolski podtrzymał decyzję prezydenta w lipcu 2022 roku.

Okazało się, że w postępowaniu odwoławczym pominięci zostali krewni B.G, którzy stali się właścicielami części nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wydanym 30 stycznia 2023 roku orzeczeniu uchylającym zaskarżoną decyzję tłumaczył, że jednocześnie właściciele nie poinformowali wojewody o tym fakcie, a organ sam z siebie nie sprawdził aktualności ksiąg wieczystych.

Do powtórki

– W tej sytuacji uzasadniony jest zarzut, że A.G i P.G nie brali udziału w postępowaniu przed organem II Instancji bez własnej winy, co wypełnia przesłankę wznowienia postępowania, (…) a to z kolei stanowi podstawę do uchylenia zaskarżonej decyzji – tłumaczą sędziowie w uzasadnieniu wyroku.

W skardze do sądu znalazło się w sumie 13 zarzutów, do większości orzekający się nie odnieśli, twierdząc, że skoro postępowanie przed wojewodą ma zostać powtórzone z udziałem A.G i P.G, „to rozstrzyganie na obecnym etapie o wszystkich zarzutach skargi sprawiłoby, że udział pominiętych stron w postępowaniu stałby się iluzoryczny”.

Wyrok uchylający decyzję II instancji jest nieprawomocny.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Grzegórzki