Kąpielisko z plażą, promenada, boiska i plac zabaw. Przylasek Rusiecki czeka sporo zmian

Przylasek Rusiecki przejdzie ogromną metamorfozę fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Jest umowa na zagospodarowanie terenu w Przylasku Rusieckim. Na powierzchni ponad 26 ha ma powstać kąpielisko z plażą, plac zabaw czy boiska do piłki plażowej. Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł.

We wtorek spółka Nowa Huta Przyszłości podpisała umowę z firmą Krisbud. Pierw­szym eta­pem przed­się­wzię­cia jest opra­co­wa­nie kom­plet­nej do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej i uzy­ska­nie nie­zbęd­nych de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nych, a na­stęp­nie wy­ko­na­nie robót budow­la­nych.

Przestrzeń rekreacji

W Przylasku Rusieckim powstaną ką­pie­li­sko z plażą, plac zabaw, bo­iska do piłki pla­żo­wej. Wybudowane zostaną budynki serwisowe przeznaczone na sa­ni­ta­ria­ty, prze­bie­ral­nie, po­miesz­cze­nia na sprzęt ra­tow­ni­czy oraz na prze­cho­wy­wa­nie sprzę­tu wod­ne­go.

W planach jest również wy­ko­na­nie uzbro­je­nia te­re­nu w sieci i przy­łą­cza wo­do­cią­go­we, ka­na­li­za­cyj­ne, elek­trycz­ne, a także in­sta­la­cje od­na­wial­nych źró­deł ener­gii dla bu­dyn­ków.

W ra­mach in­we­sty­cji ma po­wstać pro­me­na­da re­kre­acyj­na pie­sza, miej­sca par­kin­go­we, bul­war do­jaz­do­wy, po­mo­sty węd­kar­skie, cu­mow­ni­cze i wi­do­ko­we oraz nowe urzą­dze­nia i obiek­ty re­kre­acji.

Łódki, kajaki i rowerki wodne

W przestrzeni nie zabraknie również ławek, stołów, leżaków, koszy na śmieci, stojaków na rowery, hamaków czy parasoli ogrodowych. Oprócz tego na miejscu pojawi się sprzęt rekreacyjny – m.in. łódki, kajaki i rowerki wodne.

Ca­łość prac, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, po­win­na się za­koń­czyć wio­sną 2021 roku.

Jak informuje spółka Nowa Huta Przyszłości, istniejąca zieleń zostanie zachowana. Planowane są nowe nasadzenia w postaci roślin, krzewów czy traw ozdobnych.

Cały teren zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
Interesuje Cię zakup mieszkania w dzielnicy Nowa Huta? Sprawdź oferty portalu GetHome: https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/krakow/nowa-huta/
comments powered by Disqus