Nie chciał pracować w Polsce. Ma 30 dni na powrót na Białoruś

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W czwartek, 6 października, komendant straży granicznej w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu obywatelowi Białorusi. Cudzoziemiec został przekazany ze Szwecji do Polski w ramach porozumienia Dublin III.

Jak się okazało, w 2021 roku cudzoziemcowi wydana została polska wiza krajowa z prawem do pracy. Niestety mężczyzna nigdy do Polski na jej podstawie nie wjechał. Zamiast tego, po opuszczeniu Białorusi w marcu minionego roku przez Litwę wyjechał do Szwecji i tam złożył wniosek o ochronę międzynarodową. Po otrzymaniu negatywnej decyzji, na podstawie przepisów rozporządzenia DUBLIN III, cudzoziemiec został przekazany do Polski.

Po wylądowaniu mężczyzny w Krakowie, funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie- Balicach stwierdzili, że nie posiada on ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego legalizującego pobyt na terytorium RP lub w strefie Schengen - termin ważności wizy upłynął w marcu. W związku z powyższym zaszły przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Białorusin nie wyraził chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce i zobowiązany został do wyjazdu do kraju pochodzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Cudzoziemca objęto również zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.