Premetro w tunelu trasy Zwierzynieckiej? Jest taki pomysł

Ostatnie z zaplanowanych spotkań informacyjnych w sprawie proponowanych przebiegów tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej odbędzie się we wtorek, 22 listopada w szkole podstawowej nr 158 przy ul. Strąkowej 3a (godz. 17.30).

– Wszystkie wpływające do spółki wnioski są analizowane i zostaną ujęte w raporcie z konsultacji społecznych, który będzie podstawą do wykonania wariantu wynikowego. Również ten wariant ten będzie prezentowany mieszkańcom – informuje Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka.

Z uwagi na wyraźne oczekiwania ze strony mieszkańców dotyczące ochrony lasu łęgowego, minimalizacji oddziaływania ruchu samochodowego oraz tramwajowego na sąsiadującą z zakresem inwestycji zabudowę, a także bardzo liczne głosy ze strony osób użytkujących ogródki działkowe przy ul. Księcia Józefa, wykonawca już na obecnym etapie został zobowiązany do uwzględnienia wyrażonych oczekiwań w ramach opracowanego wariantu wynikowego.

Dodatkowo, spółka podjęła rozmowy z Zarządem Inwestycji Miejskich o poprowadzeniu linii premetra w ciągu Trasy Zwierzynieckiej, w sposób który umożliwiłby włączenie linii tramwajowej prowadzonej pod wzgórzem św. Bronisławy do sieci premetra.

Stąd też wykonawca opracowania wystąpił do spółki Trasa Łagiewnicka z prośbą o zmianę terminu prezentacji rozwiązania. Wskazał, iż w pierwszej kolejności odniesie się do szczegółów poruszanych wyżej zagadnień – w treści raportu z konsultacji społecznych, a następnie uwzględni całości możliwych do wprowadzenia uwag w wariancie wynikowym.

– Po opracowaniu przez biuro projektów wariantu wynikowego zostanie on zaprezentowany mieszkańcom Krakowa, tak by mogli się z nim zapoznać i wnieść ewentualne uwagi – mówi Krzysztof Migdał.

Dopiero po skorygowaniu wariantu wynikowego o zebrane od mieszkańców uwagi powstanie wariant ostateczny, który stanowić będzie podstawę do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w późniejszym okresie będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji.