35 milionów na budżet obywatelski [Rozmowa]

O najbliższej edycji budżetu obywatelskiego i zmianach, jakie wprowadziła wczoraj rada miasta, rozmawiamy z Mateuszem Płoskonką, zastępcą dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia urzędu miasta.

Jakub Drath, LoveKraków.pl: Radni zajmowali się w środę nowym regulaminem budżetu obywatelskiego. Co mają na celu takie zmiany?

Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK: Poprzedni regulamin, jak i cały proces BO, podlegał ewaluacji i konsultacjom społecznym, mieszkańcy zgłaszali swoje postulaty. Zawsze staramy się w kolejnych edycjach takie rekomendacje uwzględniać i modyfikować regulamin w taki sposób, by uwzględniać dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Jakie nowe regulacje zostały wpisane do regulaminu?

W dwóch miejscach pojawiły się zapisy dotyczące działań w sytuacji zagrożenia epidemicznego, żeby dać Prezydentowi możliwość bieżącego reagowania. W treść regulaminu został też wpisany sposób podziału środków pomiędzy zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe oraz zasada podziału pomiędzy dzielnice, m.in. z uwzględnieniem frekwencji, tak by również przez to motywować mieszkańców do składania projektów i głosowania. Kolejna zmiana dotyczy rozpatrywania protestów autorów projektów, które zostały zaopiniowane negatywnie. Odwołania będą rozpatrywane przez Radę Budżetu Obywatelskiego, która będzie rekomendowała Prezydentowi przywrócenie lub odrzucenie projektu. Doprecyzowana została kwestia merytorycznej oceny projektów, jeśli chodzi o planowany harmonogram realizacji.

Z każdą edycją pojawia się jakaś modyfikacja. Czy te ciągłe zmiany nie tworzą Pana zdaniem wrażenia chaosu?

Zmiany są potrzebne i nieuniknione. Budżet obywatelski jest bardzo dynamicznym procesem, realizowanym w Krakowie od 2014 roku. Zmieniają się realia, w międzyczasie pojawiła się też regulacja ustawowa, więc musimy się dostosowywać do nowych okoliczności i postulatów mieszkańców. Nowe zapisy w regulaminie, np. te dotyczące podziału środków, mają na celu m.in. to, by była to już pewna stała, przynajmniej do końca kadencji. By mieszkańcy mieli poczucie, że jest to proces uporządkowany, jasny i transparentny.

Co wiemy już na pewno o tegorocznej edycji?

Przede wszystkim wiemy, że mieszkańcy będą mieć w tej edycji do rozdysponowania kwotę 35 milionów złotych, a więc o trzy miliony więcej niż w roku ubiegłym. Znany jest harmonogram. Chcemy rozpocząć działania w połowie lutego. Przez cały kwiecień będzie można zgłaszać projekty. Potem nastąpi okres oceny formalnej i merytorycznej, tak by pod koniec sierpnia można już było zaprezentować listę projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie i dać czas na ewentualne protesty. Głosowanie rozpocznie się na przełomie września i października.

Rozumiem, że w tym roku można się też spodziewać realizacji zwycięskich projektów z minionej edycji.

Od początku przyświecała nam zasada „rok planowania, rok realizacji”. Więc projekty, które były wybrane do realizacji w roku 2020, powinny być zrealizowane w roku 2021. Ponieważ weszła w życie zasada dotycząca jednoroczności, tym bardziej to założenie powinno być spełnione. Oczywiście staramy się na bieżąco monitorować realizację zadań, by móc bieżąco reagować w przypadku problemów z realizacją.

Wspomniał Pan o zasadzie jednoroczności. Radni w środę poparli poprawkę, która tę zasadę zmienia – teraz będzie to jeden lub dwa lata. Jakie będą tego skutki?

Jednoroczność w budżecie obywatelskim, nie tylko w Krakowie, pojawiła się w związku z zapisami ustawy. Zarówno służby finansowe, jak i nasi prawnicy interpretują to jednoznacznie, że planowanie i wybieranie projektów ma charakter roczny. Oczywiście ta zmiana wpłynie zapewne na uelastycznienie charakteru składanych projektów, sądzę, że pojawią się projekty większe, te o charakterze inwestycyjnym, gdzie potrzeba więcej czasu na przygotowanie dokumentacji. Ale widzę też i zagrożenia: w związku z zapisami ustawy planujemy środki każdorazowo w planie rocznym. Dlatego projekty realizowane dłużej będą musiały zostać sfinansowane z dodatkowej puli, poza tą, która jest przewidziana na realizację budżetu obywatelskiego.

comments powered by Disqus