Kamieniołom Libana będzie użytkiem ekologicznym

fot. Krzysztof Kalinowski

Gotowy jest projekt uchwały, który ma ustanowić na powierzchni 15 hektarów użytek ekologiczny.

Tereny zielone mają zostać objęte tą formą ochrony położone są między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim.

– Celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana, jest ochrona mozaiki ekosystemów, samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt, związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania – widnieje w uzasadnieniu projektu.

– Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące na terenie kamieniołomu naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują – czytamy w dalszej części.

Przypomnieć należy, że użytek ekologiczny powstanie po interwencji mieszkańców stowarzyszonych z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Wcześniej władze miasta planowały rewitalizację kamieniołomu, której koszty zostały oszacowane na 50 mln złotych. Projektem uchwały radni zajmą się najprawdopodobniej po wakacjach.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze