Muzeum Etnograficzne. Pracownicy sygnalizują problem z mianowaniem nowego dyrektora

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Pracownicy Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli są zaniepokojeni sytuacją związaną z powołaniem nowego dyrektora instytucji. Kadencja obecnego szefa placówki, Antoniego Bartosza, kończy się 28 listopada.

Latem Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Posiedzenia komisji odbyły się 22 września i 12 października.

Spośród czterech uczestników, których oferty spełniały warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, najwyższą liczbę punktów uzyskała Monika Dudek.

Jej kandydatura została wyłoniona bezwzględną większością głosów członków komisji, w której skład weszło: trzech przedstawicieli organizatora, dwóch przedstawicieli ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli załogi muzeum, dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez muzeum oraz dwóch przedstawicieli Rady Muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Problem z mianowaniem nowego dyrektora?

Z dniem 28 listopada kończy się kadencja obecnego dyrektora, Antoniego Bartosza, który sprawował tę funkcję przez 15 lat. Jednak, jak poinformowali nas pracownicy muzeum, umowa z wyłonioną w trakcie postępowania konkursowego kandydatką wciąż nie została podpisana.

– Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji, że pani Monika Dudek otrzymała akceptację Zarządu Województwa Małopolskiego i podpisała umowę. Na razie jest tylko kandydatem wyłonionym w konkursie, jednak brak odzewu z jej strony bardzo nas niepokoi. Jest to nienaturalne zachowanie, ponieważ dyrektor zawsze wcześniej przychodzi do muzeum i poznaje się z załogą – mówił we wtorek Grzegorz Graff, kustosz Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

22 listopada zaniepokojeni pracownicy instytucji wystosowali list do Witolda Kozłowskiego, marszałka województwa małopolskiego, w którym poprosili o wyjaśnienie całej sytuacji.

– Do końca kadencji obecnego dyrektora pozostało kilka dni, a powołanie kandydatki wybranej zdecydowaną większością głosów w oficjalnym konkursie wciąż nie nastąpiło. Od kilku dni docierają do nas informacje o tym, że na stanowisko dyrektora ma zostać powołana osoba, która nie brała udziału w konkursie – czytamy w piśmie.

Pracownicy podkreślili także, iż zgodnie z oświadczeniem marszałka z dnia 5.12.2019 r. małopolskie instytucje kultury jako podmioty publiczne powinna cechować przejrzystość przy zatrudnianiu osób na kierowniczych stanowiskach.

– Nam, pracownikom muzeum, podobnie jak Panu Marszałkowi zależy na przejrzystości, unikaniu kontrowersji i nieporozumień oraz na zdrowej konkurencji podczas wyłaniania najlepszych specjalistów. Prosimy o dokończenie procedury powołania dyrektora lub podanie jasnych powodów braku jej finalizacji – zaapelowali.

Przedłużające się negocjacje

W związku z zaistniałą sytuacją, zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z prośbą o komentarz. Dziś, 25 listopada, otrzymaliśmy odpowiedź.

Dowiedzieliśmy się, że zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odbywa się to w drodze negocjacji przedstawionych propozycji/wersji umowy i wymaga obostronnych uzgodnień oraz akceptacji zapisów.

Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Jeżeli kandydat odmówi jej zawarcia, nie może być powołany na to stanowisko.

– Z uwagi na przedłużające się negocjacje dotyczące wypracowania postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz programu jego działania, z przyczyn niezależnych od obu stron, wypracowanie uzgodnień i zapisów umowy z kandydatem na stanowisko dyrektora wybranym przez komisję konkursową nie zostało ukończone – poinformowała Magdalena Opyd z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

Dodała, że zgodnie z prawem do czasu uzgodnienia w/w warunków niemożliwe jest powołanie nowego dyrektora muzeum.

– Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dopuszcza tryb bezkonkursowy na podstawie art. 16 ust. 3 tej ustawy: powołanie kandydata wskazanego przez organizatora na podstawie zgody ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub po uzyskaniu opinii ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przypadku powoływania tej samej osoby na następny okres – oznajmiła Magdalena Opyd.

Rzeczniczka urzędu marszałkowskiego wyjaśniła, że w sytuacji braku możliwości powołania dyrektora w wyżej wymieniony sposób w związku z upływem kadencji dyrektora instytucji, prawo dopuszcza możliwość powierzenia przez organizatora pełnienia obowiązków dyrektora wyznaczonej osobie na okres nie dłuższy niż rok, do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie konkursowym lub bez przeprowadzania konkursu.

– W związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zapewnienie ciągłości zarządzania muzeum oraz obowiązujące normy prawne, Zarząd Województwa Małopolskiego powierzy od dnia 28 listopada 2022 r. pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie wyznaczonej osobie – zapowiedziała Magdalena Opyd.

Poinformowała również, że 24 listopada odbyło się spotkanie pracowników muzeum z wicemarszałkiem Józefem Gawronem dotyczące powołania nowego dyrektora placówki.