Sąd: Kary w strefie płatnego parkowania były wystawiane niezgodnie z prawem

Strefa płatnego parkowania fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Brak znaku poziomego wyklucza ukaranie mandatem w strefie płatnego parkowania – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

14 lutego 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stanął po stronie kierowców. W wydanym wówczas orzeczeniu wskazał, że wyznaczenie miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania wyłącznie za pomocą znaków pionowych jest niewystarczające dla ukarania kierowcy, który zaniechał uiszczenia opłaty parkingowej.

Tło konfliktu

Mieszkaniec Krakowa we wrześniu 2017 roku został obciążony obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł z tytułu nieuregulowania należności za parking w strefie płatnego parkowania. Swój samochód zaparkował w zatoce przy ul. Pułaskiego, gdzie miejsca postojowe zostały wyznaczone wyłącznie za pomocą znaku pionowego D-18 oraz tabliczki o treści „dotyczy zatoki”. We wskazanym miejscu nie było natomiast jakichkolwiek znaków poziomych informujących o wyznaczeniu miejsca parkingowego.

Zarówno Prezydent Miasta Krakowa, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze stanęli na stanowisku, że obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej powstaje także w przypadku nieopłaconego postoju w miejscu oznakowanym wyłącznie znakiem pionowym D-18. Z tą argumentacją nie zgodził się zobowiązany, a sprawa znalazła swój finał w sądzie administracyjnym.

Organ dopuścił się naruszenia przepisów

Sąd stanął na stanowisku, że aby móc ukarać kierowcę, nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania musi odbywać się w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami pionowymi i poziomymi. W konsekwencji wadliwe oznaczenie miejsca parkingowego (np. z pominięciem znaków poziomych) nie może być podstawą do nałożenia na kierowcę opłaty dodatkowej, nawet mimo nieuiszczenia należności za parkowanie.

Jak stanowią przepisy ustawy o drogach publicznych – opłatę za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania pobiera się za postój w odpowiednio wyznaczonym miejscu. Jednocześnie nie sposób uznać, jakoby wyznaczenie miejsca postojowego wyłącznie za pomocą znaków pionowych spełniało kryterium odpowiedniości, o którym mowa w ustawie.

Co na to Zarząd Dróg Miasta Krakowa?

ZDMK wskazuje, że do tej pory przepisy ustawy o drogach publicznych interpretowano w ten sposób, że oznakowanie pionowe było wystarczające dla nałożenia opłaty dodatkowej. Tym niemniej – jak wskazuje Michał Pyclik z ZDMK – obecnie wszędzie posadowione są już zarówno znaki pionowe, jak i poziome.

Jakie rodzi to konsekwencje dla kierowców?

Wskazany wyrok może się okazać przełomowy, ponieważ otwiera kierowcom drogę do kwestionowania niesłusznie nałożonych opłat za parkowanie. W konsekwencji możemy spodziewać się wzrostu liczby postępowań odwoławczych, przynajmniej do czasu precyzyjnego wyznaczenia przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa miejsc postojowych w ramach strefy płatnego parkowania.

comments powered by Disqus