Kontrola w Teatrze Groteska. Wykryto kilka nieprawidłowości

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto zakończyło kontrolę w Teatrze Groteska, przeprowadzoną w związku z pismami pracowników oraz doniesieniami medialnymi na temat stosowania mobbingu przez dyrektora. Sprawdzono m.in. formę zatrudnienia, rotację pracowników, wynagrodzenia oraz czas pracy.

Wydział ds. kontroli Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził w Teatrze Groteska kontrolę kadrowo-płacową. Pod lupą znalazły się takie zagadnienia, jak organizacja i porządek pracy, struktura oraz forma zatrudniania, rotacja pracowników (w tym artystów), wynagrodzenia, przestrzeganie regulacji dotyczących rozkładu czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych, kształtowanie stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników.

Niezależnie od tego magistrat wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli, w ramach której analizowane miały być kwestie dotyczące m.in. mobbingu.

Jak poinformowała nas Anna Majerek, rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, w obszarze przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji w zatrudnieniu ustalono, że w teatrze obowiązują procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Stwierdzono również, że w ostatnim czasie odbyły się dwa szkolenia antymobbingowe. W trakcie kontroli przesłuchane zostały dwie osoby.

– Odnosząc się do artykułowanych w mediach zarzutów informujemy, że Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada ustawowych uprawnień ani narzędzi do rozstrzygania o istnieniu lub nie istnieniu zjawisk mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy – podkreśliła Anna Majerek, wskazując, że jedynym organem, który może rozstrzygnąć tę kwestię jest sąd.

Co wykazała kontrola kadrowo-płacowa?

Według stanu na dzień 30 października 2022 roku Teatr Groteska zatrudniał w oparciu o umowę o pracę 73 pracowników, w tym 18 artystów. W ramach wszystkich rodzajów umów oraz wszystkich stanowisk pracy od 2012 roku do 30 października 2022 roku w teatrze pracowało łącznie 138 pracowników.

– Porównanie wynagrodzeń pracowników teatru w ramach podobnych stanowisk pracy nie daje podstaw do stwierdzenia rażących dysproporcji w wysokości wynagrodzeń zasadniczych. Przyjęte przez kontrolowanego stawki wynagrodzeń w każdym przypadku przekraczają wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę – czytamy w protokole kontroli.

W latach 2012–2022 jeden pracownik wniósł pozew przeciwko teatrowi, w którym zapadł prawomocny wyrok niekorzystny dla pracownika. Ustalono też, że pracownicy teatru nie składali formalnych skarg, które podlegałyby rozpatrzeniu zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Uchybienia w regulaminach

W trakcie inspekcji wykryto kilka nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą. Jak się okazało, regulamin organizacyjny teatru przywołuje w postanowieniach ogólnych nieaktualny już statut teatru z 2005 roku oraz nieważne publikatory poszczególnych ustaw.

Uchybienia zawiera także regulamin pracy, zwany regulaminem teatru. Chodzi m.in. o sposób wypłaty wynagrodzenia czy regulację wskazującą, że „dyrektor teatru może podać do wiadomości załogi fakt ukarania pracownika, jeśli uzna to za wskazane". Przepis ten jest niedopuszczalny, gdyż wskazany w nim sposób postępowania mógłby stanowić naruszenie dóbr osobistych pracownika oraz prawa do ochrony jego danych osobowych.

W przypadku regulaminu wynagradzania pracowników stwierdzono, że tabela płac zasadniczych pracowników Teatru Groteska przewiduje w ramach pierwszej grupy zaszeregowania wynagrodzenie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Z kolei w tabeli zaszeregowania stanowisk pracy nie ujęto wszystkich funkcji występujących w strukturze organizacyjnej Teatru Groteska.

Czas pracy i akta osobowe

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację czasu pracy losowo wybranych ośmiu pracowników teatru. Pod uwagę wzięto okres od 2021 roku do października 2022 roku. W karcie ewidencji czasu pracy jednego z pracowników w dniu 15 czerwca 2021 roku zostały wpisane godziny podstawowe, natomiast na liście obecności w tym dniu wpisano „W”, co oznacza nieobecność pracownika.

Nieprawidłowość wykryto również na liście obecności w dniu 19 września 2022 roku. Chodzi o brak podpisu potwierdzającego obecność, podczas gdy w karcie ewidencji czasu pracy odnotowano obecność pracownika. Kilka uchybień znalazło się także w teczkach osobowych pracowników, np. brak oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy.

Zalecenia

Wyniki kontroli zawarte w protokole zostały przekazane dyrektorowi Teatru Groteska. Adolf Weltschek podpisał dokument bez zastrzeżeń.

W protokole znalazły się również zalecenia pokontrolne. Dotyczą one doprowadzenia regulaminów (organizacyjnego, teatru i wynagradzania) do zgodności z aktualnie obowiązującym stanem faktycznym i prawnym, rzetelnego i starannego prowadzenia dokumentacji czasu pracowników oraz dokumentacji pracowniczej, weryfikowania i aktualizowania wewnętrznych regulacji w zakresie struktury organizacyjnej i stosunku pracy oraz prawidłowego prowadzenia teczek osobowych.

Na wykonanie sprawozdania z realizacji powyższych zaleceń dyrektor Adolf Weltschek ma czas do 17 marca.

Przypomnijmy, iż trwa konkurs na dyrektora Teatru Groteska. O fotel nowego szefa miejskiej instytucji kultury walczą: Daniel Arbaczewski, Olga Lany, Krzysztof Prystupa, Karol Suszczyński, Konrad Szczebiot oraz dotychczasowy dyrektor – Adolf Weltschek.

Drugi etap postępowania konkursowego, czyli indywidualne rozmowy z kandydatami, został zaplanowany na 1 lutego. Nowy szef teatru zostanie powołany na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych. Zwycięskie nazwisko poznamy pod koniec lutego.