Wyrok NSA w sprawie Angel Stradom. Co teraz z wielką inwestycją?

Angel Stradom, kwiecień 2021 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

26 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie na budowę inwestycji Angel Stradom. Co to oznacza dla dewelopera?

W 2017 roku prezydent miasta Krakowa wydał pozwolenie na budowę luksusowego hotelu przy ul. Stradom. Decyzja ta wywołała kontrowersje i sprzeciw sąsiadów inwestycji, którzy odwołali się do wojewody. Pod koniec 2018 roku wojewoda małopolski podtrzymał decyzję prezydenta. Przeciwnicy inwestycji, którzy udokumentowali swój interes prawny, nie poddali się i złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W sprawę zaangażowana była również krakowska prokuratura rejonowa. WSA jednak nie dopatrzył się nieprawidłowości i skargę oddalił.

– Kontrolując zaskarżoną decyzję, zgodnie ze wskazanymi wyżej kryteriami, należało uznać, że odpowiada ona prawu i nie ma podstaw do pozbawienia jej mocy wiążącej. Zarzuty skargi, jak również zarzuty podnoszone w toku postępowania, okazały się niezasadne – tak rozpoczyna się obszerne uzasadnienie pozytywnego dla inwestora wyroku.

W lipcu 2019 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna. Wyrok w tej sprawie został ogłoszony 26 kwietnia tego roku. NSA uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzję I i II instancji. Na razie nie zostało opublikowane uzasadnienie orzeczenia.

Co to oznacza dla inwestycji?

Z pewnością inwestor nie dostanie nakazu rozbiórki. Nie dopuścił się również samowoli budowlanej, o czym mówi wyrok NSA z 2001 roku. Prawnicy uważają, że jeśli obiekt już powstał i to na podstawie zgody na budowę (w tym przypadku potwierdzonej aż w trzech instancjach), to nie można obciążać błędami administracji publicznej inwestora.

O opinię w tej sprawie zapytaliśmy dr Wojciecha Filla z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doktor Fill zwraca uwagę, że inwestor musiał uzyskać pozwolenia na użytkowanie obiektu. I tak jest w przypadku części apartamentowej inwestycji.

– Jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu została już wydana, wówczas uchylenie przez NSA decyzji o pozwoleniu na budowę może stanowić podstawę do wszczęcia w oparciu o art. 145 § 1 pkt 8 KPA postępowania wznowieniowego w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – zaznacza ekspert.

–  W tym przypadku wznowienie postępowania może nastąpić zarówno z urzędu jaki i na żądanie strony – tłumaczy. Organ może odmówić uchylenia decyzji dotychczasowej lub ją uchylić i wydać nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.

– W konsekwencji, do momentu wydania ostatecznej decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (w wyniku wszczęcia postępowania nadzwyczajnego), decyzja o pozwoleniu na użytkowanie pozostaje w mocy – mówi dr Wojciech Fill.

Ale jest też druga strona medalu i tu bardzo możliwe, że sytuacja jest prawdopodobna w przypadku oddania do użytku części hotelowej.

– W przypadku, gdy inwestor nie uzyskał przed wydaniem prawomocnego wyroku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, uchylenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę spowoduje, iż organy nadzoru budowlanego nie będą mogły wydać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, o której mowa w art. 59 ustawy Prawo budowlane – zaznacza dr Fill.

16:54 | Oświadczenie spółki Angel Poland Group:

Z olbrzymim zdziwieniem przyjęliśmy informację o decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego o potrzebie ponownego uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji przy ulicy Stradomskiej w Krakowie. Jest to dla nas niezrozumiałe i zaskakujące, ponieważ inwestycja ta została już zrealizowana w oparciu m.in. o ostateczne pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Wszystkie prowadzone prace przebiegały za zgodą i w porozumieniu ze wszystkimi odpowiedzialnymi instytucjami w tym między innymi z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Szanujemy i przestrzegamy prawo. Inwestycje realizujemy w oparciu o kompletną, wymaganą prawem dokumentację oraz pozwolenia. W trakcie realizacji naszych inwestycji poddajemy się kontrolom i współpracujemy ściśle z nadzorującymi budowy urzędami i instytucjami. Budowa Angel Stradom wielokrotnie sprawdzana była przez m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków czy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Ani pozyskana dokumentacja, ani postępowania kontrolne nie wskazały jakichkolwiek uchybień z naszej strony.

Budowa części mieszkaniowej została już zakończona, część hotelowa znajduje się już w końcowym etapie realizacji. Na podstawie otrzymanych zgód uzyskaliśmy już pozwolenie na użytkownie budynku. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wpływa więc na sytuację mieszkańców i właścicieli lokalów.

Angel Poland Group