Al. Solidarności. Coraz bliżej konsensusu [VIDEO]

fot. Krzysztof Kalinowski

Do końca roku powstanie ostateczny projekt przebudowy al. Solidarności – dla odcinka od placu Centralnego do Bulwarowej. W tym miesiącu projekt był omawiany na spotkaniu z radnymi dzielnicy XVIII (Nowa Huta) oraz poddany audytowi rowerowemu.

Aleja Solidarności znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską, co oznacza, że granice możliwej ingerencji w jej kształt są ściśle uregulowane. Pierwsze materiały projektowe pokazujące tę aleję po przebudowie zostały zaprezentowane radnym z dzielnicy XVIII – proponowane rozwiązania oraz ich uzasadnienie. W spotkaniu uczestniczyli zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig oraz dyrektorzy jednostek miejskich zaangażowanych w projekt.

Podczas spotkania radni wnieśli szereg uwag do zaprezentowanych rozwiązań. Większość z nich była związana z miejscami postojowymi oraz nową organizacją ruchu.

Zaproponowane przez ZDMK rozwiązania w kwestii parkowania wymagają szerszego spojrzenia. Obecna liczba zatrzymujących się pojazdów wynika z nielegalnego sposobu ich zatrzymywania, w miejscach do tego niedozwolonych – parkowanie skośnie z wykorzystanie przestrzeni zieleńca lub z zajęciem jezdni. Formą parkowania zgodną z przepisami jest parkowanie równoległe do jezdni – pozwala ono na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Rzeczywisty udział miejsc, które dopuszczają przepisy ruchu drogowego jest więc znacząco mniejszy.

Proponowane przez ZDMK i Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK zawężenie jezdni do jednego pasa jezdnego ma na celu pozyskanie niezbędnej powierzchni zmiany systemu parkowania przy jednoczesnej ochronie terenów zielonych – poszerzenie przestrzeni pod parkowanie wiązałoby się z wycinką zieleni, a tym samym z ingerencją w teren chroniony. Wykonanie ukośnych miejsc nie jest możliwe z uwagi na ochronę konserwatorską zieleni. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że przeznaczenie jednego z dwóch pasów ruch na parkowanie równoległe, pozwoli zaspokoić potrzeby parkingowe mieszkańców, a jednocześnie nie wpłynie negatywnie na przepustowość tej ulicy, zwłaszcza, że po zakończeniu budowy S7 Widoma-Kraków – ciężar ruchu na al. Solidarności przeniesie się właśnie tam.

Projektant pochylił się ponownie nad kwestią parkowania i mając na uwadze wytyczne "Parku Kulturowego Nowa Huta", Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu – w nowym projekcie wygospodarował 243 miejsca postojowe, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami. 60% więcej niż w pierwotnym założeniu (jeszcze w 2016 r. planowano ich 190).

Zdaniem ZDMK zaprezentowane argumenty spotkały się ze zrozumieniem radnych, ale jednocześnie jesteśmy gotowi do dalszych rozmów o kształcie projektu. Niezależnie od konsultacji z dzielnicą XVIII, projekt trafił na audyt rowerowy, jego pozytywna opinia pozwoli na dalsze działania projektantowi. Po zakończeniu audytu, zaktualizowany projekt zostanie umieszczony na portalu inwestycje.krakow.pl – tu mieszkańcy będą mogli się z nim zapoznać oraz zadać pytania.

Prace projektowe zakończą się w czwartym kwartale br. Ogłoszenie przetargu na realizację prac planowane jest w 2022 r.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.