Seniorze! Zgłoś się po pomoc

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Krakowianie w wieku 60 plus mogą szukać wsparcia w różnych placówkach krakowskiego systemu pomocy społecznej. Przedstawiamy listę najważniejszych miejsc i wyjaśniamy, dla kogo skierowane są ich usługi.

Programy Aktywności Lokalnej. Warsztaty komputerowe, ceramika, rękodzieło, a może fitness lub język angielski? Z tych i wielu innych zajęć dodatkowych możemy skorzystać w ramach Programów Aktywności Lokalnej, które działają na terenie Krakowa i kierują swoją ofertę m.in. do seniorów.. Listę PAL-ów wraz z adresami i telefonami znajdziemy na stronie internetowej www.mops.krakow.pl

Projekt w „Sile Wieku”. To nowe rozwiązanie dla krakowskich seniorów, w ramach którego działają cztery Aktywizacyjne Kluby Samopomocy i jeden Klub Specjalistyczny. Seniorzy spędzają w klubach od siedmiu do ośmiu godzin dziennie. Podopieczni specjalistycznego ośrodka ze względu na swój stan zdrowia codziennie mają zapewniony transport w obie strony. Zajęcia prowadzone w ramach projektu są bezpłatne. Szczegółowe informacje wraz z adresami i telefonami znajdziemy na stronie internetowej www.mops.krakow.pl.

Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne. Jeżeli w naszym otoczeniu znajduje się osoba starsza, która bardzo rzadko wychodzi z domu, lub ma problemy z poruszaniem, zaproponujmy jej skorzystanie z usług opiekuńczych. Bardzo często sygnałem, że ktoś taki potrzebuje pomocy jest niedawno przebyta choroba lub długi pobyt w szpitalu. MOPS za pośrednictwem podmiotów niepublicznych tj. Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacji im. Bł A.Salawy, czy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zatrudniających opiekunów ułatwia takim seniorom zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, zapewnia opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz dba o utrzymanie kontaktów z otoczeniem.

Z usług opiekuńczych mogą skorzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy innych osób, jak również osoby starsze, którym rodzina i najbliżsi nie są w stanie zapewnić pomocy,. Z usług specjalistycznych opiekunów mogą skorzystać osoby m.in. z zaburzeniami psychicznymi. Wniosek o usługi opiekuńcze można złożyć w Filii MOPS, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Można zrobić to nie tylko osobiście, ale także pisemnie, mailowo, lub telefonicznie. Dokument w imieniu osoby potrzebującej mogą złożyć też jej najbliżsi.

Domy Pomocy Społecznej to jedna z podstawowych form wsparcia zapewniających całodobową opiekę. W Krakowie działa 11 domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Jest tam dostępnych łącznie 1072 miejsc: Pobyt w domu pomocy społecznej jest płatny. Stawka nie może przekroczyć wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązek opłacania pobytu w domu pomocy społecznej ciąży w pierwszej kolejności na mieszkańcu DPS, który pokrywa koszty w wysokości nie większej niż 70 proc. jego dochodu. Gmina pokrywa różnicę między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i jego rodzinę.

Ośrodki wsparcia osób starszych. To podstawowa forma pomocy, dzięki której osoby w wieku podeszłym mogą zaspokajać potrzebę kontaktu i integracji społecznej. Działalność takich ośrodków kierowana jest do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W Krakowie działa siedem takich ośrodków dysponujących łącznie 750 miejscami. Wszystkie zajęcia w ośrodkach odbywają się pod opieką doświadczonych specjalistów – pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów.

Środowiskowe domy samopomocy dla osób z zespołem otępiennym typu Alzheimera

Środowiskowe Domy Samopomocy to ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pobyt w środowiskowym domu samopomocy może stanowić formę dodatkowego wsparcia dla rehabilitacji psychiatrycznej. Uczestnik może skorzystać tam z programów rehabilitacyjnych. W Krakowie działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z zespołem otępiennym typu Alzheimera (przy ul. Kurczaba 5 oraz na os. Słonecznym 15 w Krakowie). Obecnie z ich usług może skorzystać 45 osób.

Rodzinny Dom Pomocy jest prowadzony na zlecenie gminy Kraków przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ma siedzibę przy ul. Źródlanej 15 w Krakowie i jest przeznaczony dla ośmiu osób starszych. Rodzinne domy pomocy od pozostałych placówek opieki różnią się tym, że są przeznaczone dla bardzo małej liczby mieszkańców (od trzech do ośmiu osób). Funkcje tego typu jednostek są zbliżone do tych pełnionych przez domy pomocy społecznej

Mieszkania chronione To forma pomocy społecznej dla osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Takie miejsce może zastępować pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym pod okiem specjalistów otrzymują istotne wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków. W Krakowie działają dwa takie miejsca. Pierwsze przeznaczone dla pięciu osób prowadzi Dom Pomocy Społecznej na os. Szkolnym 28, a drugie, dla trzech osób, jest prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25.

Partnerem akcji #DlaSeniora jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.