Uniwersytet Rolniczy: 22 kierunki studiów drugiego stopnia

fot. Gabriel Wojcieszek
15 stycznia Uniwersytet Rolniczy rozpocznie rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia. W ofercie uczelni nie brakuje nowości.
Kandydaci na studia stacjonarne mają do wyboru są 22 kierunki: biogospodarka, ochrona środowiska (po inż.), rolnictwo, leśnictwo, bioinżynieria zwierząt, zootechnika, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, biotechnologia, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, winogrodnictwo i enologia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, technika rolnicza i leśna, transport i logistyka (nowy kierunek), zarządzanie i inżynieria produkcji, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka. 

Na studiach niestacjonarnych do wyboru jest 14 kierunków: biogospodarka, ochrona środowiska (po inż. ), rolnictwo, leśnictwo, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, technika rolnicza i leśna, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna.

Nowością od najbliższego semestru, oprócz kierunku transport i logistyka, będzie specjalność geoinformacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji). Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy m.in. w sferze opracowywania i stosowania projektów informacji przestrzennej, takich jak geoportale i przestrzenne bazy danych.

Większość zajęć w trybie zdalnym

Studia drugiego stopnia (trzy semestry) przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich kierunku, na którym zamierzają studiować lub posiadających tytuł inżyniera, licencjata, magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunkach pokrewnych. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.  

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie, za wyjątkiem sobót i niedziel, natomiast na studiach niestacjonarnych nauczanie realizowane jest systemem trzydniowych zjazdów (piątki, soboty i niedziele) kilka razy (5-8) w ciągu semestru. W normalnych warunkach funkcjonowania uczelni na studiach niestacjonarnych część zajęć dydaktycznych odbywa się zdalnie poprzez internet (e-learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów do Uczelni. Obecnie ze względu na panującą pandemię, zajęcia w formie zdalnej odbywają się także na większości kierunków na studiach stacjonarnych.
comments powered by Disqus