Dołącz do ośmiu tysięcy studentów Uniwersytetu Rolniczego

1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne potrwa do 12 lipca 2021 roku.

Aktualnie na Uniwersytecie Rolniczym na 8 wydziałach studiuje blisko 8 tysięcy studentów, prawie 200 doktorantów i ponad 300 uczestników studiów podyplomowych. Na Uczelni obecnie zatrudnionych jest 657 nauczycieli akademickich, w tym 91 profesorów tytularnych. Uniwersytet w roku akademickim 2021/2022 oferować będzie kandydatom naukę na 29 kierunkach studiów polskojęzycznych i 9 anglojęzycznych. Uniwersytet stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do oczekiwań gospodarki i rynku pracy i podnosi jakość kształcenia. Duży nacisk kładziony jest na współpracę z biznesem i stwarzanie warunków umożliwiających współpracę obu środowisk. W ofercie Uczelni znajduje się także Szkoła Doktorska oraz studia podyplomowe, w tym MBA.

Uniwersytet przygotował w roku akademickim 2021/2022 -  3459 miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2175 miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia i 1284 miejsca na studiach stacjonarnych II stopnia. Na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, Uczelnia oferuje 1515 miejsc.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Uniwersytet Rolniczy w tym roku akademickim przygotował trzy nowości. Pierwsza nowość to kierunek etologia i psychologia zwierząt, oferowany przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na studiach stacjonarnych I i II stopnia, którego absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, czy tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt.  Drugą nowością oferowaną przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie kierunek- inżynieria mechatroniczna. Celem realizacji studiów pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku inżynieria mechatroniczna jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych. Nowością w ofercie anglojęzycznej jest kierunek – inżynieria żywności/Food Engineering, studia II stopnia, stacjonarne w j. angielskim.

AKTUALNA OFERTA UCZELNI W JĘZYKU POLSKIM:

1. architektura krajobrazu I, II st.

2. biogospodarka I, II st.

3. bioinżynieria zwierząt I, II st.

4. biologia stosowana I, II st. 

5. biotechnologia I, II st.

6. browarnictwo i słodownictwo I st.

7. dietetyka I, II st.

8. ekonomia I,II st.

9. etologia i psychologia zwierząt – I, II st. – NOWOŚĆ!

10. geodezja i kartografia I, II st.

11. gospodarka przestrzenna I, II st.

12. inżynieria i gospodarka wodna I, II st.

13. inżynieria mechatroniczna, I st. – NOWOŚĆ!

14. inżynieria środowiska I, II st.

15. jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.

16. leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)

17. ochrona środowiska I, II st.

18. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st.

19. ogrodnictwo I, II st.

20. rolnictwo I, II st.

21. sztuka ogrodowa I, II st.

22. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.

23. technologia żywności i żywienie człowieka I, II st.

24. transport i logistyka I, II st.

25. weterynaria (jednolite studia magisterskie)

26. winogrodnictwo i enologia (II st.)

27. zarządzanie I st. 

28. zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.

29. zootechnika I, II st.

 

KIERUNKI PROWADZONE W J. ANG.:

1. International Master of Horticultural Science, II st.

2. Environmental and Plant Biotechnology, II st.

3. Economy (International Master Double Degree Program in Business), II st

4. Enviromental Protection, II st.

5. Agriculture, I, II st.

6. Forestry, II st.

7. Food Technology, II st.

8. Renewable Energy Sources an Waste Management, II st.

9. Food Engineering, II st. –  NOWOŚĆ!

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny:

• Studium wiedzy o UE „Agro-Unia”

• Uprawa i wykorzystywanie roślin zielarskich i alternatywnych

• Integrowana produkcja roślinna

• Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

• Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja

• Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych

• Ekonomika gospodarstwa rolnego – edycja dla doradców rolniczych

• Rolnictwo – edycja dla doradców rolniczych

• Studia MBA

 

Wydział Leśny:

• Edukacja przyrodniczo-leśna

•  Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

•  Inżynieryjne zagospodarowanie lasu

•  Studium podyplomowe siedliskoznawstwa leśnego

•  Użytkowanie lasu i transport leśny

•  Studium ochrony przyrody im. Stefana Myczkowskiego

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt:

•  Pszczelarstwo

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji:

•  Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej

 

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa:

•  Florystyka

 

Wydział Technologii Żywności:

• Żywienie człowieka i dietetyka

•  Żywienie człowieka i dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

•  Dyplomowany Piwowar

•  Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza

•  Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

comments powered by Disqus