S7 Lubień – Naprawa. Jest umowa na dokończenie odcinka zakopianki

fot. mat.prasowe GDDKiA

Podpisano umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z firmą Strabag Infrastruktura Południe.

Inwestycja kosztować będzie ponad 74,5 mln zł i ukończona zostanie w ciągu 8 miesięcy. W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Strabag zadeklarowali, że po załatwieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowywać do rozpoczęcia robót.

Prace rozpoczną się wcześniej?

Same roboty zgodnie z umową mają się wprawdzie rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego, który trwa do 15 marca, jednak firma chce rozpocząć prace wcześniej, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Zakres inwestycji obejmuje prace przygotowawcze, naprawcze, dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i wykonać urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód).

Lewą jezdnią S7 na tym odcinku kierowcy mogą przejeżdżać w dwóch kierunkach od 20 grudnia 2019 roku. Prawa jezdnia nie została ukończona.

- 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING, ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań GDDKiA, skierowanych do wykonawcy, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego (trwał do 15 marca 2020 r.). Wykonawca nie posiadał odpowiedniego potencjału sprzętowego i kadrowego, a także środków do kontynuacji robót. W trybie przewidywanym w umowie wezwaliśmy wykonawcę do poprawy, w tym do wykonania szeregu ściśle określonych zakresów robót, w terminie do 10 czerwca 2020 roku – informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca nie wywiązał się z większości postawionych przed nim wymagań. Chodzi o brak wymaganego postępu robót, narastające opóźnienia, nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

– W efekcie 17 lipca br. odstąpiliśmy od umowy i rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargu na kontynuację budowy. 28 sierpnia 2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu – inofrmuje Mikrut.

Estakadę w Lubniu buduje inny wykonawca

1 września 2020 r. podpisano umowę na kontynuację budowy estakady w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień - Naprawa z dotychczasowym jej wykonawcą, polską firmą TBM.

W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady zgodnie z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu.

Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na ponad 42 mln zł. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

– Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Stwierdzono, że zachowana jest ciągłość i nośność pali. Prace trwają. Kontynuowana jest budowa pomostu obiektu i brakująca podpora. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem – informuje Iwona Mikrut.