Zarząd województwa zdradza tajemnice o dyrektorze Teatru Słowackiego. "Doszło do nieprawidłowości"

Teatr Słowackiego fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

– Nie była to pierwsza sytuacja, w której dyrektor Głuchowski naruszył przepisy prawa. Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Krakowie 16 grudnia 2019 roku wydała orzeczenie o naruszeniu przez Krzysztofa Głuchowskiego dyscypliny finansów publicznych – czytamy w komunikacie urzędu marszałkowskiego.

We wtorek Zarząd Województwa Małopolskiego wydał oświadczenie po tym, jak w zeszłym tygodniu poinformowali, że dyrektor Teatru Słowackiego Krzysztof Głuchowski może pożegnać się z pracą. Urzędnicy podali, że rozpoczynają formalną procedurę, w ramach której wystąpią o opinie do związków zawodowych czy ministerstwa kultury.

Członkowie zarządu na wstępie swojego oświadczenia piszą, że wszczęcia procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Słowackiego jest wynikiem stwierdzonego naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, polegającym na naruszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zlecenia bez przetargu

Stwierdzają, że audyt wykazał, iż wbrew przepisom ustawy Krzysztof Głuchowski nie przeprowadził postępowania przetargowego na usługi utrzymania czystości w teatrze i zawierał kolejne odrębne umowy z wybranym przez siebie wykonawcą, czym – według zarządu – naruszył prawo.

Zaznaczają, że dyrektor wycenił wartość zamówienia na 800 tys. zł i wpisał zamówienie do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. – Co za tym idzie, był świadomy konieczności przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, czego jednak nie dokonał. Czynności te noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych i są przedmiotem analizy podjętej przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – piszą.

Dodają, że naruszenie zostało stwierdzone podczas kontroli, która trwała od 17 września do 20 października zeszłego roku, a więc wcześniej niż premiera spektaklu „Dziady” w reżyserii Marii Kleczewskiej.

13 zaleceń

Dalej z oświadczenia możemy dowiedzieć się, że na przełomie sierpnia i września 2020 roku urząd marszałkowski przeprowadził audyt dotyczący systemu udzielania zamówień publicznych w teatrze, z którego wynika, że doszło do nieprawidłowości i wydano 13 zaleceń zmierzających do usunięcia uchybień.

– Audytorzy chcąc sprawdzić, czy instytucja wdrożyła zalecenia, na przełomie września i października 2021 roku przeprowadzili czynności sprawdzające. Podczas nich kontrolerzy zidentyfikowali znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskazanych w art. 17 ust. 1b pkt 1) udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Dotyczyły one wspomnianej usługi sprzątania – czytamy w komunikacie.

Urzędnicy mówią, że informacja o wynikach czynności sprawdzających została przekazana dyrektorowi teatru oraz marszałkowi województwa 25 października 2021 roku.

RIO wydała orzeczenie

– Należy również wskazać, iż nie była to pierwsza sytuacja, w której pan dyrektor Głuchowski naruszył przepisy prawa. Regionalna Komisja Orzekająca przy RIO w Krakowie 16 grudnia 2019 roku wydała orzeczenie o naruszeniu przez dyr. Krzysztofa Głuchowskiego dyscypliny finansów publicznych (które stało się prawomocne 25.03.2020 r.). Naruszenie dotyczyło nieprawidłowości finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. We wspomnianym przypadku Komisja odstąpiła od wymierzenia kary, powołując się na krótki okres sprawowania funkcji – możemy dowiedzieć się z komunikatu.

W ocenie urzędników „dyrektor nie sprawował należytego nadzoru na pracownikami instytucji, którzy doprowadzili do wystąpienia strat finansowych, co zostało potwierdzone w przesłanej informacji przez RIO w dniu 29 stycznia 2019 roku”.

„Naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

– W tym przypadku stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych względem pracowników podległych dyrektorowi Krzysztofowi Głuchowskiemu. Główna Komisja Orzekająca wprost stwierdziła, że kierownik jednostki nie zabezpieczył w sposób należyty środków publicznych, wprowadził mechanizm braku kontroli wydatkowanych środków na poziomie elementarnym, co umożliwiło wystąpienie nadużyć – twierdzą członkowie zarządu.

Dyrektor Teatru Słowackiego: „Uratowaliśmy pieniądze teatru”

Dyrektor Krzysztof Głuchowski w miniony czwartek - podczas konferencji prasowej -  odniósł się do oświadczenia urzędu marszałkowskiego opublikowanego 17 lutego. Urząd poinformował w komunikacie, że w teatrze zostało stwierdzone stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Naruszenie dyscypliny finansów publicznych to bardzo ciężki zarzut. Może się zdarzyć wtedy, kiedy zostanie naruszona nie tylko jakakolwiek procedura w różnych obszarach finansów publicznych, ale przede wszystkim gdy instytucja poniesie straty. W teatrze nic z tych rzeczy nie zachodzi. Urząd marszałkowski przysłał początkiem poprzedniego roku kontrolę, która znalazła uchybienie w jednej procedurze przetargowej firmy, która zajmuje się sprzątaniem w teatrze. Celowo ją uchybiliśmy, ponieważ gdybyśmy nie zrobili tego w pandemii, teatr byłby narażony na potworne straty finansowe. W związku z tym uratowaliśmy pieniądze teatru w ten sposób, a stało się to zarzutem o jakiejś nieprawidłowości. Nic się z tym nie działo do momentu premiery „Dziadów”, a po premierze zarząd skierował sprawę do RIO 28 grudnia, żeby znaleźć coś wreszcie na dyrektora Teatru Słowackiego  – powiedział Krzysztof Głuchowski.