Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka. Wizja projektantów rozminęła się z oczekiwaniami mieszkańców

Należy ochronić istniejące tereny cenne przyrodniczo, drogi dla samochodów powinny przebiegać w tunelach, trzeba się zastanowić nad rozmachem przygotowywanych inwestycji – to główne wnioski z raportu po konsultacjach społecznych w sprawie budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej.

Od połowy października do początku grudnia zeszłego roku trwały konsultacje społeczne dotyczące dwóch odcinków trzeciej obwodnicy Krakowa – tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. W ich trakcie projektanci oraz miejska spółka Trasa Łagiewnicka otrzymali ponad 2,5 tys. wypełnionych formularzy, z czego większość (58 proc.) dotyczyła projektowania trasy Pychowickiej.

W raporcie z konsultacji społecznych – opublikowanym we wtorek – zaczęto różnicować krakowian na: mieszkańców miasta, aktywistów oraz osoby reprezentujące środowiska rowerowe. Z opisanych postulatów wyłania się obraz, że wizja projektantów w dużej części rozminęła się z oczekiwaniami mieszkańców Krakowa.

Trasa Zwierzyniecka

Osoby biorące udział w konsultacjach poruszały wiele kwestii dotyczących sensowności inwestycji, kosztów realizacji oraz wpływu na środowisko przyrodnicze. W tym ostatnim przypadku mieszkańcy najczęściej twierdzili, że budowatrasy Pychowickiej wpłynie negatywnie na las łęgowy w Przegorzałach. Żądali, aby drogi dla samochodów oraz linia tramwajowa przebiegały w tunelach.

Przypomnijmy, że projektanci w jednym z proponowanych wariantów chcieli prowadzenie jezdni oraz torowiska tramwajowego mostem nad Wisłą, natomiast jako alternatywę̨ zaproponowano prowadzenie trasy drogowej tunelem, a tylko trasy tramwajowej mostem. Propozycja jakiegokolwiek mostu wzbudziła wiele spięć.

Szerokość dróg ekspresowych

Kontrowersje budził fakt przygotowania do budowy dużego węzła drogowego oraz wytyczenia ulicy Nowa Księcia Józefa. Zwracano uwagę, że to przeskalowana inwestycja, którą można porównać do powstających dróg szybkiego ruchu. Krakowianie obawiali się, że realizacja odcinków trzeciej obwodnicy (ze względu na szerokość pasów ruchów przewidzianych dla dróg ekspresowych oraz przekrój 2x2 lub w niektórych przypadkach 2x3) spowoduje przejęcie ruchu z ringu autostradowego.

Projektantom sugerowano, że należy ponownie przemyśleć rozwiązania dla pieszych oraz rowerzystów. Uczestnicy konsultacji chcieli, aby lokalizacja przystanków komunikacji miejskiej była przyjazna użytkownikom miasta, a sam obszar nad tunelami przeznaczyć pod przyszłe tereny rekreacyjne.

Tramwaj niekoniecznie

Wracając do samej linii tramwajowej wzdłuż tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Na zlecenie magistrackiego wydziału gospodarki komunalnej powstało opracowanie przygotowane przez naukowców z Politechniki Krakowskiej, którzy podali w wątpliwość konieczność tworzenia linii tramwajowej wzdłuż całej trzeciej obwodnicy. Zasugerowali, że nowa linia powinna przebiegać od ulicy Kapelanka, poprzez Zielińskiego, mostem Zwierzynieckim a następnie tunelem w kierunku Cichego Kącika.

Swoją uwagę poświęcili także temu, aby władze Krakowa wreszcie stworzyły sensowny i spójny plan rozwoju komunikacji szynowej na terenie miasta. Ich zdaniem należałoby opracować hierarchiczną listę inwestycji, w zależności od dynamiki rozwojowej danych rejonów miasta.

Swoimi uwagami wsparli również postulat mieszkańców dotyczący ochrony lasu łęgowego. Ich zdaniem jak najszybciej powinny zostać podjęte prace nad elementami związanymi z ochroną środowiska, a na etapie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko należy przeprowadzić dokładne analizy środowiskowe i uszczegółowić informacje na temat przyrody.

Trasa Zwierzyniecka


Mniej kontrowersji wzbudzała trasa Zwierzyniecka. Najczęściej pojawiającym się postulatem była konieczność minimalizacji uciążliwości dla ogrodów działkowych pomiędzy ulicami Stańczyka a węzłem Balickim.

Często pojawiał się temat linii tramwajowej wzdłuż trasy Zwierzynieckiej. W tym przypadku mieszkańcy powtarzali,torowisko spowodowałoby poszerzenie pasa drogowego, który wpływałby negatywnie na otoczenie w okolicach ulicy Odlewniczej. Zastrzeżenia budził sam układ przystanków na węźle Armii Krajowej były niekorzystny z punktu widzenia użytkowników transportu zbiorowego.

Kilka ustępstw

Projektanci w raporcie podsumowującym konsultacje społeczne stwierdzili, że należałoby wybudować tunel samochodowy pod Wisłą, jak największą część dróg schować pod ziemią, zapewnić rezerwę terenową pod torowisko wzdłuż trasy Zwierzynieckiej, a linia tramwajowa pomiędzy Salwatorem a Przegorzałami powinna przebiegać obok ulicy Księcia Józefa a następnie mostem Zwierzynieckim do centrum przesiadkowego.

Nie zdecydowali się na rezygnację z ulicy Nowa Księcia Józefa. Twierdzą, że na ulica na odcinku od mostu Zwierzynieckiego do projektowanego węzła Przegorzały powinna posiadać przekrój 2x2, z czego jeden pas ruchów w przyszłości mógłby być wykorzystywany wyłącznie przez komunikację autobusową czy pojazdy elektryczne.

W przypadku trasy Zwierzynieckiej proponują, aby planowany układ drogowy pokrywał się z istniejącą ulicą Armii Krajowej. Enigmatycznie stwierdzili, że droga powinna być zawężona na tyle, na ile pozwalają warunki ruchu. W tym cel należałoby zminimalizować liczbę pasów ruchu i ograniczyć rozmiary skrzyżowań.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bronowice Zwierzyniec Dębniki