Ptasia grypa w Krakowie. Czy mamy się czego obawiać?

fot. pixabay.com

Wirus H5N8, czyli tzw. ptasiej grypy stwierdzono w stadzie kur w Krakowie przy ul. Warchałowskiego. Ognisko wirusa zostało zlikwidowane przez służby weterynaryjne. Zgodnie z procedurami, w ramach działań prewencyjnych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, rozporządzeniem wojewody wyznaczono na terenie Krakowa dwie strefy – zagrożenia i zapowietrzenia. Na granicach strefy ochronnej ustawiono maty dezynfekcyjne, które musi pokonać każdy samochód.

W promieniu trzech kilometrów od ogniska choroby obowiązuje tzw. strefa zapowietrzenia. Na jej granicach ustawione zostały znaki informacyjne. Także każdy samochód wyjeżdżający z tej strefy będzie musiał przejechać po rozłożonych matach nasączonych środkiem dezynfekcyjnym. Maty zostały rozłożone przez ZIKIT na skrzyżowaniach: Petrażyckiego przy Libertowskiej, Spacerowej przy Babińskiego, Ks. Trockiego przy Skotnickiej, Skotnickiej przed węzłem od strony Skawiny, na Kozienickiej, na ul. Dąbrowa, na ul. Bogucianka.

Bez zagrożenia dla pieszych

Kierowcy, szczególnie w przypadku niskich temperatur, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez maty. Taka ochrona terenu będzie funkcjonować przez trzy tygodnie. Maty nie pojawią się na chodnikach. Piesi pomiędzy strefami mogą poruszać się bez przeszkód

– Wirus jest nieszkodliwy dla człowieka, jednak musimy podjąć działania, które uniemożliwią ewentualne jego rozprzestrzenienie się – wyjaśnia Kazimierz Żak, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo?

Żeby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko należy unikać bezpośredniego kontaktu z ptactwem – nie dotykać ptaków; używać jednorazowych rękawiczek, by uniknąć kontaktu z ptasimi odchodami np. podczas mycia samochodu, czy okien; dokładnie myć naczynia, noże deski, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym; mięso drobiowe i jaja poddawać obróbce termicznej; powstrzymać się od jedzenia surowych jaj.

Na placach targowych w obu strefach obowiązuje zakaz handlu mięsem drobiowym i jajami. Nie kupujmy tych produktów ze stołów. Zaopatrujmy się w nie jedynie w sklepach i budkach, gdzie mamy gwarancję nadzoru sanitarnego.

Przepisy prawa nakładają na właścicieli ptactwa – np. kur, kaczek, gęsi, gołębi szczegółowe obowiązki związane z pojawieniem się wirusa ptasiej grypy.

Kilka szczegółów

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren ograniczony:

- od strony południowej: z Parku Miejskiego w Skawinie (gm. Skawina) – od Starorzecza Skawinki wzdłuż cieku wodnego biegnącego w kierunku południowym w kierunku ul. Spacerowej i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowo – wschodnim a następnie wschodnim do wschodniej granicy administracyjnej Skawiny. Wzdłuż tej granicy w kierunku północnym i dalej wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany) w kierunku północno – wschodnim i północnym do potoku Rzepnik. Wzdłuż tego potoku w kierunku północnym przez ok. 600 m i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż cieku wodnego przez Brzyczynę do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości;

- od strony wschodniej: od cieku wodnego w miejscowości Brzyczyna w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości i dalej wzdłuż drogi gminnej nr 600684 K (ul. Słonecznej) w Libertowie (gm. Mogilany) do drogi powiatowej nr 2174 K (ul. Jana Pawła II). Następnie wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy administracyjnej Krakowa i dalej wzdłuż tej granicy do ul. Libertowskiej w Krakowie. Ul. Libertowską, następnie ul. Leona Petrażyckiego przez ok. 150 m w kierunku wschodnim i dalej w kierunku północnym drogą lokalną do linii kolejowej nr 94 (Kraków Płaszów – Oświęcim). Wzdłuż tej linii kolejowej do ul. Biskupa Albina Małysiaka i dalej tą ulicą w kierunku zachodnim i północnym przez ok. 1400 m, a następnie drogą lokalną (gruntową) w kierunku północno – zachodnim przez ok. 500 m – do ul. Spacerowej;

-od strony północnej : ulicami: Spacerową, Doktora Józefa Babińskiego, Skotnicką, Aleksandra Brücknera, Dąbrowa, Obrony Tyńca do zachodniej granicy kompleksu leśnego (w Bielańsko – Tynieckim Parku Krajobrazowym);

- od strony zachodniej : od ul. Obrońców Tyńca zachodnią granicą kompleksu leśnego do ul. Bogucianka i dalej w kierunku południowo – zachodnim i południowym do północnej granicy administracyjnej Skawiny. Następnie wzdłuż tej granicy do rzeki Skawinki i dalej wzdłuż tej rzeki do Parku Miejskiego w Skawinie – do cieku wodnego biegnącego do Starorzecza Skawinki.”;

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

a. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

b. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

a. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

b. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;

c. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

d. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

comments powered by Disqus