Zbigniew Ziobro zajął się gospodarstwem rolnym

fot. pixabay.com

Ponad 8 lat temu zakończyła się sprawa spadkowa dotycząca gospodarstwa rolnego. Prokurator Generalny zastosował jednak skargę nadzwyczajną, którą uznał Sąd Najwyższy. Postępowanie spadkowe wróciło więc do pierwszej instancji.

W 1997 roku kobieta zwróciła się do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po swoich rodzicach – ojciec zmarł w 1966 roku, matka 20 lat później. Chodziło o gospodarstwo rolne, gdzie mieszkała i pracowała. Później była na utrzymaniu męża: nie pracowała i była pozbawiona praw do renty. W chwili złożenia wniosku miała ponad 60 lat.

Sąd orzekł, że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne należy wyłącznie do brata kobiety. Skąd taka decyzja? Tego nie wiadomo, ponieważ żadna ze stron nie złożyła wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku.

Wniosek oddalony

Kobieta dopiero w 2011 roku spróbowała zmienić postanowienie sądu. Według niej powinna mieć takie samo prawo do dziedziczenia jak jej brat. Jednak decyzją Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek został oddalony.

– Podstawą prawną dla takiego stanowiska było przekroczenie przez wnioskodawczynię rocznego terminu, przewidzianego przepisami prawa – informuje Prokuratura Krajowa.

Następnie w 2012 roku została złożona apelacja od orzeczenia, ale również została oddalona. A skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie została przyjęta.

Wkracza Prokurator Generalny

Na postanowienie dotyczące przyznania gospodarstwa rolnego jedynie bratu kobiety została wniesiona skarga nadzwyczajna. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu.

Zdaniem SN sąd rejonowy „dopuścił się tego uchybienia poprzez uznanie, że wnioskodawczyni w chwili otwarcia spadku nie była uprawniona z mocy ustawy do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, pomimo że spełniała przesłanki określone we wskazanych przepisach”.

SN podkreślił, że „zaskarżone orzeczenie w sposób rażący narusza prawo na skutek jego niewłaściwego zastosowania, a eliminacja wadliwej, zaskarżonej przez Prokuratora Generalnego części postanowienia sądu rejonowego jest konieczna dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”.

comments powered by Disqus